ინტელექტუალური პოტენციალის აღმოჩენა და დაფინანსება, სამეცნიერო სფეროში სტრატეგიული კავშირების გაზრდა, ანალიტიკური ცოდნის გამოყენება საერთაშორისო ასპარეზზე – ეს სამი მიმართულება DAAD-ის სტრატეგიულ დოკუმენტში (2025) ძირითად მიზნებადაა მოაზრებული. მათი განხორციელება მსოფლიოში აკადემიური ურთიერთობების უზრუნველყოფისა და ანთროპოცენის ეპოქაში საგარეო სამეცნიერო პოლიტიკის განსაზღვრის საწინდარია.

DAAD-ის სტრატეგია 2025 (სრული ვერსია გერმანულ ენაზე)