Fahnen mit dem DAAD-Logo vor der Außenfassade der Zentrale in Bonn.

საკმარისია, თვალი გადავავლოთ ორგანიზაციის ისტორიას და ცხადი გახდება, რომ DAAD აერთიანებს ადამიანებსა და მეცნიერებას. DAAD 1925 წელს ჰაიდელბერგში, სტუდენტების ინიციატივით დაარსდა, დღესდღეობით კი ის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ფონდს წარმოადგენს, რომელიც საერთაშორისო დონეზე უზრუნველყოფს სტუდენტებისა და მეცნიერების გაცვლას.

დაარსებიდან დღემდე DAAD-მა ორი მილიონი ადამიანი დააფინანსა გერმანიასა და მის ფარგლებს გარეთ. ის დღეს გერმანული უმაღლესი სასწავლებლებისა და სტუდენტური კავშირების გაერთიანებას წარმოადგენს. თუმცა, აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ DAAD-ის საქმიანობა სცილდება მხოლოდ სტიპენდიების სფეროს: DAAD ხელს უწყობს გერმანული უმაღლესი სასწავლებლების ინტერნაციონალიზაციას, აძლიერებს საზღვარგარეთ გერმანისტიკას და გერმანულს, როგორც უცხო ენას, განვითარების ეტაპზე მყოფ ქვეყნებს ეხმარება კონკურენტუნარიანი უმაღლესი სასწავლებლების შექმნაში, იმავდროულად კონსულტაციას უწევს განათლების, მეცნიერებისა და განვითარების პოლიტიკის სფეროს ექსპერტებს.
DAAD-ის ბიუჯეტი სხვადასხვა ფედერალური სამინისტროების, პირველ რიგში კი საგარეო საქმეთა სამინისტროს, ასევე ევროკავშირის სახსრებით ფინანსდება. თანადამფინანსებლებად მოიაზრებიან აგრეთვე საწარმოები, ორგანიზაციები და საზღვარგარეთის მთავრობები.

DAAD მსოფლიო რუკაზე

ორგანიზაციის ცენტრალური ოფისი ქ. ბონში მდებარეობს. DAAD-ს წარმომადგენლობა აქვს ასევე ბერლინში, რომელიც ხელოვანების ცნობილ პროგრამას კოორდინირებს. გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახური 60 ქვეყანაში ფუნქციონირებს 15 საგარეო წარმომადგენლობისა და 57 საინფომაციო ცენტრის სახით. DAAD მათი დახმარებით ინარჩუნებს კავშირს უმნიშვნელოვანეს პარტნიორებთან მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და ახერხებს დაინტერესებული პირების კონსულტირებას სხვადასხვა ქვეყანაში.

სტიპენდიები საუკეთესოებისთვის

აფინანსებს რა საუკეთესოთა შორის საუკეთესოებს,  DAAD მიზნად ისახავს, აღზარდოს მაღალი პასუხისმგებლობის მქონე სპეციალისტები და ექსპერტები.  მისი სურვილია, ალუმნებისა და სტიპენდიატების ურთიერთობის გზით, ხელი შეუწყოს კულტურათა შორის დიალოგს და ამით მსოფლიოში გრძელვადიან ურთიერთობებს ჩაუყაროს საფუძველი.

სტრუქტურები მთელი მსოფლიოსთვის

DAAD ცდილობს შექმნას სასწავლო პროგრამები, რომლებსაც საზღვარგარეთის უმაღლესი სასწავლებლები  სტრატეგიის სახით, ინტერნატიონალიზაციის პროცესში გამოიყენებენ. გერმანია უცხოელი სტუდენტების მობილობის კუთხით ერთ-ერთი წამყვანია მსოფლიოში. ამ ტენდენციის შესანარჩუნებლად 2020 წლამდე გერმანიაში 350.000 უცხოელი სტუდენტის მოზიდვა იგეგმება. მათ სწავლის პროცესში წარმატების მიღწევის იგივე შესაძლებლობები უნდა მიეცეთ, როგორიც ადგილობრივ სტუდენტებს. ათწლეულის ბოლოს, გერმანიაში ყოველ მეორე კურსდამთავრებულს  სწავლის პერიოდში საზღვარგარეთის გამოცდილება უნდა ჰქონდეს მიღებული.

DAAD ამკვიდრებს გერმანულის, როგორც მეცნიერების ენის მნიშვნელობას და მხარს უჭერს მრავალენოვნებას. DAAD ევროპაში საგანმანათლებლო და სამეცნიერო სტრუქტურების განვითარების პროცესის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი განმსაზღვრელია.

ცოდნა სამეცნიერო თანამშრომლობისთვის

DAAD-ის საქმიანობის ერთ-ერთ ძირითადი ქვაკუთხედია ფუნდამენტური და ინტერდისციპლინარული ცოდნა, მოპოვებული უმაღლეს სასწავლებლებთან  თანამშრომლობის და მეცნიერული სისტემების გზით. DAAD ამას თავისი თანამშრომლების პროფესიონალიზმის, მთელს მსოფლიოში არსებული საგარეო წარმომადგენლობებისა და საინფორმაციო ცენტრების და იქ მომუშავე ლექტორების დახმარებით ახერხებს.

არსებული ცოდნა პერიოდულად ახლდება და ის სტრატეგიული გადაწყვეტილებების მიღებისას გამოიყენება. მის საფუძველზე DAAD კიდევ უფრო ძლიერდება, როგორც სამეცნიერო სტრუქტურებისთვის ინტერნატიონალიზიის იმპულსის მიმცემი.